Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tự đánh giá chất lượng bệnh 6 tháng đầu năm 2022 bệnh viện đạt mức 4.31 (tương đương năm 2021)

Thực hiện kết quả đánh giá chất lượng định kỳ năm 2022, BVBNĐ tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2016. Kết quả đánh giá bệnh viện đạt 4.31 tương đương năm 2021.

  • Tổng số các tiêu chí đánh giá: 79/83 tiêu chí
  • Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%
  • Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 343
  • Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.31
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5

Tổng số

Số lượng tiêu chí đạt

0

0 7 38 34

79

% tiêu chí đạt

0

0 8.86 48.1 43.04

79

KET QUA KIEM TRA CHAT LUONG BV 6 THANG_FINAL