Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tình hình hoạt động khoa học và sáng kiến tại BVBNĐ năm 2020

Các đề tài nghiên cứu:

Tổng số đề tài triển khai trong năm: 31 đề tài
Trong đó:
–  Số đề tài cấp Nhà nước: 0 cấp Bộ / Tỉnh: 2 cấp cơ sở: 29 đề tài
–      Số đề tài hợp tác quốc tế/được tài trợ: 15 đề tài
–      Số đề tài do bác sĩ /dược sĩ làm chủ nhiệm: 29 đề tài
–      Số đề tài do điều dưỡng làm chủ nhiệm: 0 đề tài
– Phân nhóm nhiên cứu khoa học:
     + Do bệnh viện chủ trì: 09 đề tài
     + Nghiên cứu phối hợp thực hiện: 13 đề tài
     + Là địa điểm cho đơn vị khác thực hiện nghiên cứu: 06 đề tài
     + Tham gia cung cấp số liệu: 01 đề tài
Số đề tài đã được nghiệm thu: 15 đề tài (1 đề tài được Bộ Khoa học công nghệ nghiệm thu)
Bài báo khoa học: 114
–          Tạp chí trong nước: 12
–          Tạp chí quốc tế: 102

Hoạt động sáng kiến cải tiến:

  • Số sáng kiến được công nhận: 28 sáng kiến.
  • Đề xuất Phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến được công nhận:
    • Cấp đơn vị:  21/28
    • Cấp cơ sở:    4/28
    • Cấp Thành phố: 1/28
    • Cấp Toàn quốc: 2/28