Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ ẤN CHỈ PHẨM (KHOA KHÁM BỆNH)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu chào giá hàng hóa ấn chỉ phẩm dùng cho Khoa Khám bệnh như sau:

Mời chào giá Ấn chỉ Khoa KB