Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 1448/KH-BVBNĐ ngày 18/9/2018 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về việc tuyển dụng viên chức năm 2018, công văn số 4106/SNV-CCVC ngày 29/10/2018 của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và công văn số 7120/SYT-TCCB ngày 05/11/2018 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau (vui lòng xem thông báo, Biểu tổng họp chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiên tuyển dụng viên chức, Đơn đăng ký dự tuyển, Sơ yếu lý lịch tự thuật đính kèm bên dưới)

Thông báo tuyển dụng viên chức (xem file tại đây).
Biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện tuyển dụng viên chức (xem file tại đây).
Đơn đăng ký dự tuyển (xem file tại đây).
Sơ yếu lý lịch tự thuật (xem file tại đây).