Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thời gian khám bệnh trung bình năm 2020 giảm hơn năm 2019

Năm 2020, Đề án cải tiến quy trình khám bệnh được xây dựng dựa trên các vấn đề ưu tiên, đưa ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể phù hợp. Lãnh đạo bệnh viện và HĐQLCL xác định đây là một trong những đề án quan trọng của năm 2020.

Các giải pháp cải tiến quy trình khám bệnh như tăng cường khâu chăm sóc khách hàng, đặc biệt là cải tiến quy trình xét nghiệm bằng cách áp dụng công nghệ thông tin rút ngắn thời gian khám bệnh từ 99 phút/ lượt của năm 2019 còn 91 phút/lượt trong cùng kỳ năm 2020 (giảm 8 phút). Hài lòng của người bệnh ở mức cao cho thấy các cải tiến của bệnh viện đã mang lại hiệu quả. 

Đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện A1.3 – Cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh – đạt mức 4 xứng đáng với các hoạt động cải tiến đã mang lại.