Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tài Chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng: CN. Lê Văn Hiền
Phó trưởng phòng:

 

CN. Lê Thị Thu Hồng

CN. Nguyễn Kim Phượng

Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính và kế toán của bệnh viện. Phòng lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi và thực hiện khi được phê duyệt. Phòng Tài chính kế toán còn tổ chức thực hiện công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định như kế toán lao động tiền lương, vật tư tài sản; tổ chức hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi.