Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Quản lý Chất lượng

Tên phòng: Phòng Quản lý chất lượng
Trưởng phòng: ThS.BS. Võ Minh Quang
Phó trưởng phòng: BSCKI. Huỳnh Hồng Phát
Các bộ phận chuyên môn : 1.      Quản lý chất lượng

2.      Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

3.      Văn phòng Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học BVBNĐ

Slogan chất lượng: Không ngừng cải tiến, hướng đến người bệnh
Điện thoại liên hệ, Điện thoại nội bộ: 315 (QLCL), 319 (NCKH); 
Đặc điểm phòng: Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT  của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện. Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 01/11/2013, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định số 215/QĐ-BVBNĐ thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện nhằm mục đích xây dựng, phát triển và kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.
 

Nhiệm vụ chính:

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

 1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;
 2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;
 3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;
 4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;
 5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;
 6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;
 7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;
 8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
 9. Hỗ trợ việc xây dựng và triển khai, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình an toàn người bệnh;
 10. Là đầu mối quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế với các đơn vị đối tác;
 11. Các công việc khác do Ban Giám đốc bệnh viện phân công.
Các thành tích đã đạt được: Từ khi được thành lập đến nay, Phòng luôn được vinh dự nhận bằng khen của Bệnh viện, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.