Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm Việt – Anh

Trưởng khoa: TS.BS. Hồ Đặng Trung Nghĩa
Phó trưởng khoa: BS.CKII. Phạm Kiều Nguyệt Oanh
ĐD trưởng khoa:  ĐD.CKI. Nguyễn Thị Kiều Mỹ