Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện quý 3 năm 2022

Kết quả tự đánh giá đạt 4.34, cao hơn quý trước là 4.31