Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý 3 năm 2018

Mức độ hài lòng của đối tượng người bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế ở người bệnh nội trú không có sự khác biệt đáng kể (4.65 so với 4.55) và ở người bệnh ngoại trú (4.23 so với 4.27)

Đối với người bệnh nội trú: chỉ số hài lòng ở mức (4.62) đạt mức hài lòng/tốt. Khoa có điểm hài lòng cao nhất là Nội A (4.91) và thấp nhất là Nhiễm D (3.97). Khoa Nhiễm D chỉ số người bệnh hài lòng thấp nhất là về Căng-tin bệnh viện (3.5).

Đối với người bệnh ngoại trú: điểm đánh giá đạt 4.26 đạt mức hài lòng/tốt tăng 9.2% so với quý 2 đạt mức hài lòng/tốt và cao nhất trong năm 2018.

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới