Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo:

Kết quả trúng tuyền bằng văn bản theo file đính kèm dưới đây.