Kết quả lý thuyết và thực hành xin xem file đính kèm