Thông báo lịch kiểm tra, sát hạch và phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017. Xin xem file đính kèm.