1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017 (Phỏng vấn; Kiểm tra, sát hạch)
2. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2017
3. Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2017
4. Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017