Căn cứ Công văn số 9575/SYT-TCCB ngày 17/11/2017 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo xét tuyển viên chức năm 2017 (Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo, văn bản đính kèm).