Sô/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung  
15/2018/TT-BYT 30/5/2018 Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp

Tải về

Phần 1

Phần 2

53/2017/TT-BYT 29/12/2017 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành y tế Tải về
52/2017/TT-BYT 29/12/2017 Thông tư quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú Tải về
50/2017/TT-BYT 29/12/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh Tải về
20297/QLD-GT 01/12/2017 Triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP Tải về
44/2017/TT-BYT

16/11/2017

Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Tải về

45/2017/TT-BYT 

16/11/2017

Quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Tải về

5015/QĐ-BYT

07/11/2017

Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã

Tải về

4969/QĐ-BYT

1626/KCB-QLCL

03/11/2017

03/11/2017

QĐ ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

Tải về

Tải về

38/2017/TT-BYT 17/10/2017

Thông tư ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Tải về
39/2017-TT-BYT 24/10/2017

Thông tư quy định gói dịch vụ Y tế cơ bản cho tuyến Y tế cơ...

Tải về
37/2017/TT-BYT 25/9/2017

Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm

Tải về
397/QĐ-QLD 16/10/2017

Rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Tải về
4423/BHXH-DVT 11/10/2017

Tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT

phần 1; phần 2
4937/BHXH-GĐB 11/10/2017

Gửi dữ liệu chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên hệ thống thông tin giám định BHYT

Tải về
1553/QĐ-BHXH 04/10/2017

QĐ ban hành quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Tải về
 4448/QĐ-BYT 03/10/2017

Quyết định Về việc ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

Tải về
4210/QĐ-BYT 21/9/2017 Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Tải về
3421/QĐ-BYT 31/7/2017 Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia Tải về
27/TT-BYT 18/8/2017 Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương Tải về
62/QĐ-K2ĐT 02/6/2017 Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam Tải về
3148/QĐ-BYT 07/7/2017 Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm Tải về
31/2017/TT-BYT 01/8/2017 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế Tải về
28/TT-BYT 21/7/2017 Quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế Tải về
5530/QĐ-BYT 25/12/2015 Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét nghiệm

Hướng dẫn 

phụ lục A

phụ lục B

26/2017/TT-BYT 17/7/2017 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
3577/BYT-KCB 07/7/2017 Tự công khai và đánh giá mức chất lượng của phòng xét nghiệm Tải về
3639/BYT-KCB 28/6/2017 Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP Tải về
07/2017/TT-BYT 22/6/2017 Danh mục thuốc không kê đơn Tải về
04/2017/TT-BYT 25/4/2017 Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm Y tế Tải về
6858/QĐ-BYT 18/11/2016 Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 Tải về
7051/QĐ-BYT 29/11/2016 Hướng dẫn bộ chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện Tải về
4041/QĐ-BYT 08/9/2017 Quyết định phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 Tải về
13868/QLD-TT 11/9/2017 Tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld - Jakob Tải về
21/2017/TT-BYT 18/5/2017 Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo TT số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến kỹ thuật chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khá bệnh, chữa bệnh Tải về
40/2015/TT-BYT 16/11/2015 Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Tải về
1895/1997/QĐ-BYT 19/9/1997 Quy chế bệnh viện Tải về
 01/2013/TT-BYT 11/01/2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
 13/2013/TT-BYT 17/4/2013 Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm Tải về
 31/2012/TT-BYT 20/12/2012 Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện Tải về
 2535/QĐ-BYT 10/7/2014 Hướng dẫn theo dõi, chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng Tải về
 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT 09/6/2014 Quy định về an toàn bức xạ Tải về
 18/QĐ-UBPC AIDS 09/01/2015 Quy trình hội chẩn chuyên môn trong hệ thống điều trị HIV/AIDS tại TPHCM Tải về
 11/2009/TT-BYT 14/8/2009 Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ BHYT thanh toán Tải về
 01/2015/TT-BYT 27/2/2015  Hướng dẫn phòng chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế Tải về
1313/QĐ-BYT 22/4/2013 Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh bệnh viện Tải về