1. Thông tư 03/2012/TT-BYT "Hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng": 

Thông tư

Phụ lục thông tư

2. Hướng dẫn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trực thuộc chuyên môn do Sở y tế TPHCM quản lý:

- Hướng dẫn

- Các biểu mẫu: (các file word)

1. Công văn hướng dẫn

2. Quy định mã số đề tài

3. Quy trình quản lý NCKH SYT TPHCM

4. Đơn đăng ký

5. Thuyết minh đề tài

6. Lý lịch khoa học chủ nhiệm đề tài

7. Phối hợp nghiên cứu

 3. Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo của SYT TPHCM