(BVBNĐ-20/9/2017) Trong chương trình hợp tác với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford - Anh Quốc, một nghiên cứu khảo sát tình trạng sức khỏe tâm trí của tất cả các đối tượng nhân viên y tế đang làm việc tại BVBNĐ đã được thực hiện trong năm 2016 do BS Phạm Ngọc Thanh phụ trách. Kết quả nghiên cứu đã được báo cáo trong buổi sinh hoạt khoa học tại bệnh viện vào ngày 13/9/2017. Kết quả khảo sát cho thấy kết quả ban đầu về tình trạng tâm trí của NVYT bệnh viện và nhóm tác giả nghiên cứu cũng đã đề xuất một số biện pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạnh sức khỏe tâm trí của NVYT bệnh viện.

Được biết là vào tháng 10/2017 BVBNĐ sẽ khai trước phòng Tư vấn tâm ký dành cho nhân viên y tế .

M.Q.