(BVBNĐ-30/11/2017) Ngày 16/11/2017 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BYT quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

(xem trước và tải về)

M.Q.