STT

TÊN THÀNH VIÊN

Chức vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Trần Chính

Chủ tịch

2

TS.BS. Lê Mạnh Hùng

Phó chủ tịch

3

ThS.BS. Võ Minh Quang

Thư ký

4

BSCKII. Nguyễn Thành Dũng

Thành viên

5

PGS.TS. Đông Thị Hoài Tâm

Thành viên

6

PGS.TS. Phạm Thị Lệ Hoa

Thành viên

7

TS.BS. Hà Vinh

Thành viên

8

TS.BS. Hồ Đặng Trung Nghĩa

Thành viên

9

ThS.BS. Đinh Nguyễn Huy Mẫn

Thành viên

10

ThS.BS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Thành viên

11

CN luật Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Thành viên