TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Giám đốc

Chủ tịch HĐ

2

Ông Lê Mạnh Hùng

P. Giám đốc

P. Chủ tịch

3

Bà Huỳnh Thị Loan

P. Giám đốc

Thành viên

4

Ông Nguyễn Thành Dũng

P. Giám đốc

Thành viên

5

Ông Võ Minh Quang

TP. QLCL

Thư ký

6

Ông Nguyễn Thanh Trường

TP. KHTH

Thành viên

7

Bà Bùi Thanh Mỹ

TP. TCKT

Thành viên

8

Ông Vũ Đình Thiêm

TP. TCCB

Thành viên

9

Ông Võ Xuân Huy

TP. CĐT

Thành viên

10

Ông Nguyễn Quốc Dũng

TP. HCQT

Thành viên

11

Ông Huỳnh Hữu Huy

TK Dinh dưỡng

Thành viên

12

Bà Huỳnh Phương Thảo

TK. Dược

Thành viên

13

Bà Bùi Thị Hồng Ngọc

TP. Điều dưỡng

Thành viên

14

Ông Phan Tứ Quí

TK. HSCCCĐTE

Thành viên

15

Ông Phạm Phú Lộc

TP. VTTBYT

Thành viên

16

Ông Đinh Ng Huy Mẫn

TK. Xét nghiệm

Thành viên

17

Ông Nguyễn Hữu Hiền

Q.TK KSNK

Thành viên

18

Ông Nguyễn Phúc Hậu

TP. CNTT

Thành viên

19

Ông Nguyễn Văn Hùng

PTP. HCQT

Thành viên

20

Bà Phạm Ng Thu Trang

PTP. HCQT

Thành viên

21

Bà Đinh Thị Xuân Thu

PTP. QLCL

Thành viên

22

Bà Lê Thị Thu Hương

PTP. Điều dưỡng

Thành viên

23

Ông Nguyễn Văn Quốc Hùng

PTP. TCCB

Thành viên

24

Ông Lê Mậu Toàn

PTP. KHTH

Thành viên

25

Bà Lê Thị Thu Hồng

PTP. TCKT

Thành viên

26

Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

CV. QLCL

Thành viên