STT

TÊN THÀNH VIÊN

Chức vụ

1

TS.BS. Lê Mạnh Hùng

Chủ tịch

2

BSCK2. Huỳnh Thị Loan

Phó chủ tịch

3

BSCK1. Nguyễn Thanh Trường

Thư ký

4

PGS.TS.BS. Nguyễn Trần Chính

Ủy viên

5

BSCK2. Nguyễn Thành Dũng

Ủy viên

6

ThS.BS. Võ Minh Quang

Ủy viên

7

BSCK2. Phạm Phú Lộc

Ủy viên

8

CNĐD. Bùi Thị Hồng Ngọc

Ủy viên

9

ThS.DS. Huỳnh Phương Thảo

Ủy viên

10

ThS.BS. Đinh Nguyễn Huy Mẫn

Ủy viên

11

BSCK2. Nguyễn Đỗ Duy Trung

Ủy viên

12

ThS.BS. Lê Bữu Châu

Ủy viên

13

ThS.BS. Phan Tứ Quí

Ủy viên

14

TS.BS. Nguyễn Hoan Phú

Ủy viên

15

TS.BS. Hồ Đặng Trung Nghĩa

Ủy viên