(BVBNĐ-01/12/2016) Bệnh viện Bệnh nhiệt đới công bố kết quả khảo sát sự hài lòng năm 2016 như sau:

1. Người bệnh ngoại trú: Kết quả khảo sát đến tháng 11/2016: 

Khoa Quý 1 Quý 2 Quý 3
Khoa khám bệnh 3.52 3,7 3,7
Khám khám bệnh theo yêu cầu 3.54 3,5 3,5
Trung bình 3.5 3,6 3,6

2. Người bệnh nội trú: Kết quả khảo sát sự hài lòng bệnh nhân nội trú tháng 11/2016 cho thấy khoa CCHSTCCĐ trẻ em có mức hài lòng thấp nhất và khoa CCHSTCCĐ người lớn có mức hài lòng cao nhất. Nhìn chung toàn bệnh viện đạt mức 4.7/5.