1. Hội đồng khoa học

2. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

3. Hội đồng quản lý chất lượng

4. Hội đồng điều dưỡng

5. Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

6. Hội đồng sáng kiến