* Tùy vào trường hợp cụ thể bệnh nhân có kết thúc quy trình tại bước 3 hay bước 5.