Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xin thông báo bảng giá BHYT, giá Viện phí, giá Dịch vụ theo yêu cầu. Xin ấn vào để xem và tải về.

1. Bảng giá thu 1 phần viện phí theo thông tư 03-04 (hết hiệu lực).

2. Bảng giá BHYT theo TT37 cập nhật 3/1/2017 (hết hiệu lực).

3.Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cập nhật 03/01/2017 (hết hiệu lực).

4.Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cập nhật  01/10/2017 (hết hiệu lực).

5.Bảng giá viện phí từ 1/10/2017 (theo thông tư 02)

6.Bảng giá BHYT theo TT37 cập nhật từ 01/10/2017 (Hết hiệu lực)

7.Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cập nhật 01/01/2018

8.Bảng giá BHYT theo TT15 cập nhật từ 15/07/2018

 Bảng giá thuốc & bảng giá vật tư y tế

1. Bảng giá VTYT năm 2017 (hết hiệu lực)

2. Bảng giá thuốc - nội viện năm 2017. (hết hiệu lực)

3.Bảng giá VTYT năm 2018

4.Bảng giá thuốc- nội viện năm 2018