Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xin thông báo bảng giá BHYT, giá Viện phí, giá Dịch vụ theo yêu cầu áp dụng từ năm 2017. Xin ấn vào để xem và tải về.

1. Bảng giá thu 1 phần viện phí theo thông tư 03-04 (hết hiệu lực từ 1/10/2017).

2. Bảng giá BHYT theo TT37 cập nhật 3/1/2017.

3.Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cập nhật 03/01/2017.

4.Bảng giá viện phí từ 1/10/2017 (theo thông tư 02)

5.Bảng giá BHYT theo TT37 cập nhật từ 01/10/2017

6.Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cập nhật  01/10/2017

 Bảng giá thuốc & bảng giá vật tư y tế

1. Bảng giá VTYT năm 2017

2. Bảng giá thuốc - nội viện năm 2017.

Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cập nhật  01/01/2018 :

1.Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu cập nhật 01/01/2018