1. Danh mục kỹ thuật lần đầu (02/7/2014)

2. Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 1 (01/8/2016)

3. Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 2 (31/8/2017)