(BVBNĐ-18/12/2016) Trong một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, ngẫu nhiên, mù đôi có giả dược, tỉ lệ 2: 1. Vòng đặt âm đạo chứa 25 mg Dapivirine hoặc giả dược. Những người tham gia nghiên cứu đặt vòng âm đạo mỗi 4 tuần trong thời gian 24 tháng. Kết quả nghiên cứu là tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh của HIV-1. 

Tổng cộng có 77 người tham gia trong nhóm Dapivirine có kết quả chuyển đổi huyết thanh HIV-1 trong 1.888 người-năm theo dõi (4.1 người chuyển đổi huyết thanh trong 100 người-năm), so với 56 người có chuyển đổi huyết thanh ở nhóm dùng giả dược trong 917 người-năm theo dõi (6.1 người chuyển đổi huyết thanh trong 100 người-năm). Tỉ lệ nhiễm HIV-1 là ở nhóm Dapivirine thấp hơn so với nhóm dùng giả dược (RR 0,69; khoảng tin cậy 95 % [CI], 0,49-0,99; P = 0,04) 31%. 

Trong số những người tham gia nghiên cứu bị nhiễm HIV-1, đột biến kháng thuốc ARV non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI) đã được phát hiện ở 14/77 (18.2%) người trong nhóm Dapivirine và ở 9/56 (16,1%) ở nhóm dùng giả dược. 

Xem chi tiết nghiên cứu tại đây 

M.Q. Theo NEJM.org