(BVBNĐ-31/8/2010) Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y Tế vừa ra trang tin điện tử tra cứu các nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. (Xin xem nội dung)