Hội đồng đã thảo luận các vấn đề:

1. Các báo cáo tại Hội thảo khoa học bệnh viện năm 2009

2. Phê duyệt các kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng  tại BVBNĐ năm 2009

3. Nghiệm thu các nghiên cứu khoa học