(BVBNĐ-29/6/2011) Các văn bản chuyên môn mới ban hành

- Thông tư 23/2011/TT-BYT về "Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh"

- Thông tư 22/2011/TT-BYT về"Quy định về tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện"