(BVBNĐ-25/01/2018) sáng ngày 24/01 Đoàn giám giám của Hội đồng nhân dân TPHCM đã đến BVBNĐ đánh giá tình hình thực hiện chủ tài chính của bệnh viện và các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện. Giám đốc bệnh viện TS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu đã báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện, kết quả đạt được, khó khăn trước mắt và lâu dài khi thực hiện tự chủ tài chính tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong thời gian qua. Sau đó các thành viên của Đoàn giám sát và đại diện Ban giám đốc cùng các khoa, phòng bệnh viện cùng trao đổi, thảo luận về nội dung chi tiết.

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

M.Q.