(BVBNĐ-07/12/2017) Đây là sản phẩm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, sản phẩm này đã đạt được giải khuyến khích trong Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật TP.HCM năm 2017.

Theo quy định, mỗi bệnh viện đều phải tuân thủ quy định trong sử dụng các kháng sinh trong danh mục kháng sinh có dấu *, cần phải hội chẩn theo quy định của Bộ Y tế. Trước đây, khi chưa áp dụng phần mềm quản lý kháng sinh hạn chế, việc kê/ duyệt/ cấp/ phát và theo dõi sử dụng kháng sinh đều được thực hiện trên giấy gây ra một số các hạn chế nhất định như: thời gian phê duyệt chậm do phải qua 03 bộ phận (lãnh đạo khoa; dược lâm sàng và lãnh đạo bệnh viện); không thuận tiện; tăng công việc cho bác sĩ; đôi khi không kịp thời phát thuốc và can thiệp khi cần hoặc ngưng sử dụng thuốc ngay; phiếu duyệt bằng giấy gây khó khăn trong thống kê dữ liệu và tổng kết báo cáo…. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã xây dựng phần mềm trực tuyến duyệt, cấp phát kháng sinh hạn chế và đưa vào sử dụng thực tế từ tháng 5 năm 2016 đến nay, với các tính năng như: (1) hỗ trợ các khoa lâm sàng tạo phiếu yêu cầu kháng sinh hạn chế nhờ các liên kết trích xuất dữ liệu bệnh nhân từ hệ thống quản lý bệnh viện (tạo phiếu kháng sinh); (2) hỗ trợ trưởng khoa lâm sàng, khoa Dược và lãnh đạo bệnh viện trong việc kiểm tra thông tin, đánh giá việc sử dụng hợp lý để duyệt cấp phát cho bệnh nhân (duyệt phiếu kháng sinh); (3) hỗ trợ khoa Dược kiểm soát việc cấp, ngưng cấp các kháng sinh hạn chế (kiểm tra cấp phát kháng sinh); (4) hỗ trợ truy xuất nhanh chóng các thông tin đã được tạo, báo cáo thống kê tình hình tuân thủ quy trình quản lý và sử dụng kháng sinh hạn chế (thống kê số phiếu kháng sinh theo điều kiện).

Đăng nhập theo mỗi cá nhân, được phân quyền theo: BS điều trị (quyền tạo phiếu); BS lãnh đạo khoa, Dược sĩ lâm sàng, Lãnh đạo Bệnh viện (quyền duyệt)

 

BS điều trị tạo phiếu kháng sinh theo mã HSBA

 

BS lãnh đạo khoa khoa duyệt phiếu yêu cầu của BS điều trị tại khoa mình, click nút “Xem phiếu” để xem các thông tin. Kháng sinh hạn chế có thể được lĩnh sử dụng cho bệnh nhân khi BS lãnh đạo khoa duyệt đồng ý, tránh chậm trễ dùng thuốc cho bệnh nhân.

 

Nếu BS lãnh đạo khoa không đồng ý, không check vào ô đồng ý, quy trình chấm dứt, nghĩa là bệnh nhân không cần thiết phải sử dụng các kháng sinh hạn chế như BS điều trị yêu cầu, đây là nút chặn đầu tiên để không sử dụng bừa bãi các kháng sinh hạn chế.

 

Dược sĩ lâm sàng đăng nhập theo user, xem các phiếu đã được BS lãnh đạo khoa “đồng ý”, trao đổi trực tiếp với BS lãnh đạo khoa hoặc BS điều trị các thông tin chưa rõ, từ đó duyệt “đồng ý” hoặc “không đồng ý” và ghi ý kiến vào phần mềm.Bước duyệt của Lãnh đạo Bệnh viện được yêu cầu thực hiện trong vòng 48h ngay khi liều đầu tiên, đây là nút chặn thứ 2 để ngưng sử dụng các kháng sinh hạn chế nếu không hợp lý.

 

Khoa Dược từ chối phát kháng sinh hạn chế ở ngày sử dụng thuốc thứ 3 nếu chưa được duyệt đồng ý từ Lãnh đạo Bệnh viện. Đây là nút chặn cuối cùng để hoàn tất quy trình kiểm soát việc sử dụng kháng sinh hạn chế.

Theo SYT TP.HCM