(BVBNĐ-22/7/2017) Thực hiện Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định quản lý chất thải y tế, ngày 20 tháng 7 năm 2017 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã tổ chức buổi tập huấn "Quản lý chất thải y tế" cho 50% cán bộ, viên chức và các đối tượng liên quan đang công tác tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Buổi tập huấn tiếp theo cho 50% cán bộ, viên chức còn lại sẽ tổ chức vào ngày 04 tháng 8 năm 2017.

Buổi tập huấn đề cập đến các nội dung thiết yếu liên quan đến quản lý chất thải y tế như ảnh hưởng của chất thải y tế đến sức khỏe và môi trường; phân loại, thu gom, lưu trữ và vận chuyển chất thải rắn y tế.

Nguyễn Hữu Hiền